top of page

Осиновяване на дете в България

Updated: Nov 8, 2023

В България пътят към родителството чрез осиновяване може да се окаже дълъг и тромав процес. Нашата цел е да Ви помогнем през всяка стъпка с персонализирана подкрепа и експертни юридически решения и желаем заедно да постигнем един успешен, бърз и ефективен резултат. Вярваме, че децата са най-големият дар и като такъв заслужават грижа, внимание и любов. Наша мисия е да помогнем и свържем нуждаещите се от семейство деца с техните бъдещи родители.

При нас, първа стъпка е лична среща с кандидат-осиновителите, за да се запознаем с обстоятелствата и казуса в детайли. След като изясним всички факти и сме прегледали наличните документи, следва разясняване в детайли на процедурата.


За процедурата по осиновяване

Процедурата по осиновяване е подробно описана на сайта на Агенция за социално подпомагане.

Началната стъпка е попълване и подаване на заявление до Дирекция социално подпомагане в съответния район по постоянен адрес на лицето кандидат-осиновител, с което то желае да бъде вписано в Регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване. Към заявлението се прилагат и нужните документи.


Нужни документи

  1. Документ удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права, който се издава от общината по постоянния му адрес след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес;

  2. Удостоверение за психично здраве и медицинско удостоверение за физическо здраве, липса на тежки хронични заболявания и други застрашаващи живота на осиновяващия, сексуално предавани инфекции с приложени резултати от проведени изследвания за туберкулоза, сифилис, хепатит В, ХИВ/СПИН;

  3. Свидетелство за съдимост;

  4. Документ, удостоверяващ, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

  5. Документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.);

  6. Препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него.

Към заявлението, подадено от съпрузи или един от тях, се прилагат документите по ал. 1 на чл.25 от НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване за всеки от съпрузите, като дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка по служебен път на семейното положение на съпрузите.


Осиновяване на дете от чуждестранни граждани

В случаите, когато осиновяващият е чужд гражданин с обичайно местопребиваване в Република България, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредбата, съгласно законодателството на държавата, чийто гражданин е лицето.


При грешно подадени документи

В случай на пропуски, фактически грешки или несъответствия в приложените документи директорът на дирекция "Социално подпомагане" определя срок и дава указания за отстраняването им, а при необходимост изисква уточняване на наличната и предоставяне на допълнителна информация.


Съгласие за сътрудничество

Заедно с документите по ал. 1 лицето, което желае да осинови дете, подава и декларация за готовност за сътрудничество с дирекция "Социално подпомагане" при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и за предоставяне на информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването съгласно приложение № 7 от Наредбата. Към заявлението се прилага и фотокопие на описаните документи.


Процес на Обследване

В срок до три месеца от подаване на заявлението дирекция "Социално подпомагане" извършва социално проучване на лицето кандидат-осиновител относно годността му да осинови дете. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите. В случаите, когато заявлението е подадено от един от съпрузите, дирекция "Социално подпомагане" осъществява социалното проучване и по отношение на другия съпруг. Директорът на ДСП определя социален работник, който извършва проучването. При необходимост в извършването на социалното проучване директорът включва и други специалисти от дирекцията. Самото проучването включва най-малко три срещи с лицето, което желае да осинови, най-малко едно посещение в дома на желаещия да осинови, в който ще бъде отглеждано детето и в който трябва да бъде гарантирана безопасна и сигурна среда за отглеждането му, най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, и с лицата, живеещи с него, както и най-малко една среща с лицата, дали препоръки.


Обучение

След приключване на обследването от страна на социалния работник или определения екип се извършва обучение на кандидат-осиновителя. Дирекция социално подпомагане насочва лицето към подходяща социална услуга за деца и семейства.

След успешно преминаване на обучението се изготвя доклад от социалния работник, като същият се предоставя на Дирекция социално подпомагане. На база на направеното приучване социалния работник изготвя мотивирано предложение до директора на ДСП за издаване на разрешение или отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване.


Нашата роля във вашето пътуване

На всяка стъпка "Осиновяване на Дете - Семейна Правна Помощ”, предоставя знание, опит и подкрепа. Ние ще помогнем при подготовката на документите, ще обясняваме юридическите сложности с прости думи и ще сме до вас във всяка стъпка. Нашата цел е да направим този сложен процес по-лесен за навигация.

Ако обмисляте осиновяване в България, ние ви каним да се свържете за консултация с нас. Заедно можем да превърнем мечтата за родителство в реалност.

コメント


bottom of page