top of page

Как се определят подходящи осиновители

Updated: Feb 29

В тази статия, ще ви обясним какъв е процеса по определяне на осиновител на

дадено дете.


Структура на Съвета по Осиновяване

Към всяка “Регионална дирекция за социално подпомагане” (РДСП) съществува

“Съвет по Осиновяване” (СО). Неговата роля е да намери подходящ осиновител за

всяко едно дете. Съветът заседава ежеседмично и има следната структура:

● Председател на Съвета е директорът на съответната регионалната дирекция за

социално подпомагане

● Юрист - определен от областния управител

● Лекар - определен от териториалния орган по здравеопазване

● Педагог - определен от регионалния инспекторат по образование

● Психолог - определен от дирекция "Социално подпомагане" по постоянния

адрес на детето

Членовете на съвета, с изключение на психолога, задължително са служители от

съответната администрация.


Първоначално уведомяване за избрано дете

Съветът по осиновяване разглежда всеки случай по отделно и определя за всяко

конкретно дете подходящ осиновяващ. Когато това се случи, РДСП писмено уведомява

бъдещите осиновители, че са посочени за подходящи и предоставя данни и информация за детето, обект на осиновяване, на избраните родители.


Нужни стъпки от осиновителите

Кандидат осиновителите могат да откажат или да оставят срока да изтече като

не подадат молба в 14-дневен срок до съответната РДСП (което се отбелязва в

Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване). В тази ситуация РДСП

пристъпва към следващия по ред определен кандидат-осиновяващ.


Кандидат-осиновителите имат право на лична среща с детето, като Дирекция

Социално подпомагане по настоящия адрес на детето подпомага в този процес.


Подаване на молба за финализиране на осиновяването

В едномесечен срок от получаването на уведомлението, осиновяващият може да

подаде молба за осиновяване до съда чрез РДСП. РДСП изпраща до съответния

“Окръжен съд” молбата за осиновяване заедно с преписката. Окръжният съд разглежда молбата за осиновяване, като изисква доклад от “Дирекция Социално Подпомагане” (ДСП) и събира доказателства по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Решението се обявява в съдебното заседание и след влизането му в сила се

изпраща на общината по постоянния адрес на осиновителя и на съответната регионална дирекция за социално подпомагане. Ако осиновителят е чужденец се изпраща до Столичната община и на Министерството на правосъдието.


След осиновяването

В продължение на две години от пълното осиновяване, ДСП по настоящия адрес

на осиновителите наблюдава отглеждането на детето и зачитането на неговите права и

законни интереси. За наблюдаването на този процес се изготвя доклад, който се

предоставя в РДСП по настоящия адрес на семейството и детето.


Свържете се с нас

Ако търсите професионална подкрепа в процеса на осиновяване, свържете с нас и нека заедно да направим тази значима стъпка с нужната грижа и внимание!

Comments


bottom of page